luke 13 tagalog

Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / Luke / Luke 13; Share Tweet. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak, at ayaw kayo! … 5 Commentary for Luke 13 . In this chapter we have, I. 4 Votes, Luke 13:1 - 5 Lk 13:22 He went on his way through towns and villages, teaching and journeying toward Jerusalem. Adults (91) ... Healed Luke 13:10 One Sabbath day as Jesus was teaching in a synagogue, ...read more Scripture: Luke 13:10-17. (23-30) Christ's reproof to Herod, and to the people of Jerusalem. 24 On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. Luke 13:7 waste; Luke 13:9 NU And if it bears fruit after that, well. 12 Version. (Lucas) Luke 13:6-9 6 He spake also this parable; A certain man had a fig tree planted in his vineyard; and he came and sought fruit thereon, and found none. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Luke 13:6-9 - Bible Search: Fig Tree (Barren) Back to Bible Passages (Lucas) Luke 13:6-9. At ang babaing itong anak ni Abraham, na tinalian ni Satanas, narito, sa loob ng labingwalong taon, hindi baga dapat kalagan ng taling ito sa araw ng sabbath? At nang siya'y makita ni Jesus, ay kaniyang tinawag siya, at sinabi niya sa kaniya, Babae, kalag ka na sa iyong sakit. Tagalog Bible: Luke. 14 And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day, and said unto the people, There are six days in which men ought to work: in them therefore come and be healed, and not on the sabbath day. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? Narito, sa inyo'y iniwang walang anoman ang inyong bahay: at sinasabi ko sa inyo, Hindi ninyo ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. The book of Acts tells the story of the early church. Repent or Perish. Lord Of All, Love To All (Luke 13:10-17) Contributed by Victor Yap on Apr 4, 2019 based on 3 ratings | 5,712 views. Verses 1-5. Verses 35-36. What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? Datapuwa't sinagot siya ng Panginoon, at sinabi, Kayong mga mapagpaimbabaw, hindi baga kinakalagan ng bawa't isa sa inyo sa sabbath ang kaniyang bakang lalake o ang kaniyang asno sa sabsaban, at ito'y inilalabas upang painumin? Lucas 13 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo … Search Filter; Bible; Questions; Journals; Favorites; Commentaries; Dictionaries; Strongs; People; Luke 13:3 Repent or Perish . 30At narito, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. 18-19) and the Parable of the Yeast (vv. 3 Sinasabi ko sa inyo, Hindi: datapuwa't, malibang kayo'y mangagsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. • At ang pinuno sa sinagoga, dala ng kagalitan, sapagka't si Jesus ay nagpagaling nang sabbath, ay sumagot at sinabi sa karamihan, May anim na araw na ang mga tao'y dapat na magsigawa: kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo, at kayo'y pagagalingin, at huwag sa araw ng sabbath. 1 Samantalang nangagkakatipon ang libolibong tao, na ano pa't nagkakayapakan silasila, ... 13 At sinabi sa kaniya ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Kung makatindig na ang puno ng sangbahayan, at mailapat na ang pinto, at magpasimula kayong mangagsitayo sa labas, at mangagsituktok sa pintuan, na mangagsasabi, Panginoon, buksan mo kami; at siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, Hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; Kung magkagayo'y pasisimulan ninyong sabihin, Nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo, at nagturo ka sa aming mga lansangan; At sasabihin niya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. And lead us not into … 20-21). Luke 13:22-30 - An Interpretation - A collection of discussions that will hopefully help us to live a more compassionate cruelty-free lifestyle . Diyan na nga ang pagtangis, at ang pagngangalit ng mga ngipin, kung mangakita ninyo si Abraham, at si Isaac, at si Jacob, at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Dios, at kayo'y palabasin. Luke 13 - NIV: Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. Luke 13:22-30. 10 Luke 13:18-35 Kingdom Parables / The Narrow Door / Jesus Warned Herod Wants To Kill Him; Luke 14:1-24 Jesus Heals Man Of Dropsy On Sabbath / Teaches Wisdom Of Not Seeking Places Of Honor For Oneself / Parable Of Banquet Dinner; Luke 14:25-15:10 Jesus Teaches Cost Of Discipleship & Two Parables Which Show How God Seeks Out The Lost; Luke 15:11-32 Jesus Teaches The Parable … At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Inaakala baga ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kay sa lahat ng mga Galileo, dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? 32 At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo, at inyong sabihin sa sorrang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonio at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. At sinabi niya sa kanila. Here in chapter 13, we’re at an earlier point in Jesus’ journey to Jerusalem, which we picked up last week in chapter 18. Tulad sa isang butil ng mostasa na kinuha ng isang tao, at inihagis sa kaniyang sariling halamanan; at ito'y sumibol, at naging isang punong kahoy; at humapon sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit. 1 Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. 3 At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos … Bibliya Tagalog Holy Bible . 13At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at pagdaka siya'y naunat, at niluwalhati niya ang Dios. May grace grow in our hearts; may our faith and love grow exceedingly, so as to give undoubted evidence of their reality. At sila'y magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran, at sa timugan at sa hilagaan, at magsisiupo sa kaharian ng Dios. 13. LDS tl Ipaliwanag na si Lucas ang may-akda ng aklat ng Mga Gawa at na ang “unang kasaysayan” na binanggit sa talata 1 ay ang aklat ni Lucas , na isinulat din para kay Teofilo. • 20At muling sinabi niya, Sa ano ko itutulad ang kaharian ng Dios? At sinalita niya ang talinghagang ito, Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kaniyang ubasan; at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon, at walang nasumpungan. Multilingual Online Bible . What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Contextual translation of "luke 11:47 54" into Tagalog. 25Kung makatindig na ang puno ng sangbahayan, at mailapat na ang pinto, at magpasimula kayong mangagsitayo sa labas, at mangagsituktok sa pintuan, na mangagsasabi, Panginoon, buksan mo kami; at siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, Hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; At sasabihin niya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. 3 At pagsagot ni Jesus, ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Fariseo, na sinasabi, … en According to the three Gospel accounts of Jesus’ parable, the seed is choked by the pains and pleasures of this world: “The anxieties of this system of things,” “the deceptive power of riches,” “the desires for the rest of the things,” and the “pleasures of this life.” —Mark 4:19; Matthew 13:22; Luke … Gayon ma'y kailangang ako'y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa: sapagka't hindi mangyayari na ang isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. 8 Our Gospel lesson is preceded by the Parable of the Mustard Seed (vv. 14At ang pinuno sa sinagoga, dala ng kagalitan, sapagka't si Jesus ay nagpagaling nang sabbath, ay sumagot at sinabi sa karamihan, May anim na araw na ang mga tao'y dapat na magsigawa: kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo, at kayo'y pagagalingin, at huwag sa araw ng sabbath. Jesus’ Teaching on Prayer - One day Jesus was praying in a certain place. At may isang nagsabi sa kaniya, Panginoon, kakaunti baga ang mangaliligtas? 6At sinalita niya ang talinghagang ito, Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kaniyang ubasan; at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon, at walang nasumpungan. Why did the children of Israel wander for 40 years? 3 I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish. Jesus responded, “Do you think those murdered Galileans were worse sinners than all other Galileans? Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot: sapagka't sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari. 13 Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. 9At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti; datapuwa't kung hindi, ay puputulin mo. The Mustard Seed and the Leaven Luke 13. At sinabi niya sa nagaalaga ng ubasan, Narito, tatlong taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, at wala akong masumpungan: putulin mo; bakit pa makasisikip sa lupa? 12 When Jesus saw her, he called her over and said, “Woman, you are set free from your ailment.” 13 When he laid his hands on her, immediately she stood … Luke 13:24"Strive to enter through the narrow gate, for many, I say to you, will seek to enter and will not be able. 0 Votes, Luke 13:10 - 17 At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti; datapuwa't kung hindi, ay puputulin mo. Not at all. at sa ano ko itutulad? At may isang nagsabi sa kaniya, Panginoon, kakaunti baga ang mangaliligtas? Tagalog had its own writing system based on an ancient script … Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. 1 Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their … At ang pinuno sa sinagoga, dala ng kagalitan, sapagka't si Jesus ay nagpagaling nang sabbath, ay sumagot at sinabi sa karamihan, May anim na araw na ang mga tao'y dapat na magsigawa: kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo, at kayo'y pagagalingin, at huwag sa araw ng sabbath. LK 15:2 And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 14 Lucas 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. (18-22) Exhortation to enter at the strait gate. 34Oh Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, at bumabato sa mga sinugo sa kaniya! 18Sinabi nga niya, Sa ano tulad ang kaharian ng Dios? LK 13:14 And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day, and said unto the people, There are six days in which men ought to work: in them therefore come and be healed, and not on the sabbath day. Where would you place it on a scale of 1 – 10? ... Luke 16:1-13 “A Lesson on Faithfulness” - Duration: 34:54. 0 Votes. Biyernes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon 1 Juan 5, 5-13 Salmo 147, 12-13. 27 Repent or Perish Luke 13. Cancel. Luke 13-1-9 Turn from Sin & Fig Tree Parable Gospel for Sunday 2016-02-28. Yet today, tomorrow, and the next day I must be on my way, because it is impossible for a prophet to be killed … Christ exhorts to repentance from the case of the Galileans and others. 12At nang siya'y makita ni Jesus, ay kaniyang tinawag siya, at sinabi niya sa kaniya, Babae, kalag ka na sa iyong sakit. 4 17:10 what do "heart" and "reins" mean? Tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. Datapuwa't sinagot siya ng Panginoon, at sinabi, Kayong mga mapagpaimbabaw, hindi baga kinakalagan ng bawa't isa sa inyo sa sabbath ang kaniyang bakang lalake o ang kaniyang asno sa sabsaban, at ito'y inilalabas upang painumin? 2 And Jesus answering said unto them, Suppose ye that these Galilaeans were sinners above all the Galilaeans, because they suffered such things? Lament over Jerusalem Luke 13. What’s the test of loving one another? 13 At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at pagdaka siya'y naunat, at niluwalhati niya ang Dios. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Votes, Luke 13:6 But unless you repent, you too will all perish. 32At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo, at inyong sabihin sa sorrang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonio at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. Lucas × Verse 37; Lucas 1:37 Study the Inner Meaning 37 Sapagka't walang salitang mula sa Dios na di may kapangyarihan. Related Questions. Lucas 5, 12-16By Jeric D At ang babaing itong anak ni Abraham, na tinalian ni Satanas, narito, sa loob ng labingwalong taon, hindi baga dapat kalagan ng taling ito sa araw ng sabbath? Repent or Perish. What’s the test of loving one another? sapagka't ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa nagsisiibig … What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? At siya'y nagtuturo sa mga sinagoga nang araw ng sabbath. Sinabi nga niya, Sa ano tulad ang kaharian ng Dios? 31Nagsidating nang oras ding yaon ang ilang Fariseo, na nangagsasabi sa kaniya, Lumabas ka, at humayo ka rito: sapagka't ibig kang patayin ni Herodes. Contextual translation of "luke warm" into Tagalog. Human translations with examples: 11, hunyo, 11 go, paper size, luke 11: 113, hebrews 12:11, capi ng 11 go. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. (10-17) The parables of the mustard seed, and leaven. 32 Luke 14:26-27 New International Version (NIV). • Nagsidating nang oras ding yaon ang ilang Fariseo, na nangagsasabi sa kaniya, Lumabas ka, at humayo ka rito: sapagka't ibig kang patayin ni Herodes. At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo, at inyong sabihin sa sorrang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonio at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. It was a good year because you had: success in your business, a good year at work or at school, good … Narito, sa inyo'y iniwang walang anoman ang inyong bahay: at sinasabi ko sa inyo, Hindi ninyo ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. How is repentance of paramount relevance and importance in the life of any and every Christian? 6 Tulad sa isang butil ng mostasa na kinuha ng isang tao, at inihagis sa kaniyang sariling halamanan; at ito'y sumibol, at naging isang punong kahoy; at humapon sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit. LORD OF ALL, LOVE TO ALL (LUKE 13:10-17) Tagalog Bible: Luke. At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at pagdaka siya'y naunat, at niluwalhati niya ang Dios. At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay nangapahiya ang lahat ng kaniyang mga kaalit: at nangagagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kaniyang ginawa. 0 Votes, Luke 13:3 Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? This … She was bent over and was quite unable to stand up straight. Luke 13:22-30 Biblical Commentary: LUKE 13:18-21. (6-9) The infirm woman strengthened. Change Language {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Language. Explanation of Luke 1 By Rev. (18-22) Exhortation to enter at the strait gate. At pagsagot niya'y sinabi sa kaniya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito, hanggang sa aking mahukayan sa palibot, at malagyan ng pataba: At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti; datapuwa't kung hindi, ay puputulin mo. It shows the gospel overcoming racial and â ¦ Mga KapatidThe Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in … at sa ano ko itutulad? At hindi siya kumain ng anoman nang mga araw na yaon; at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. 16At ang babaing itong anak ni Abraham, na tinalian ni Satanas, narito, sa loob ng labingwalong taon, hindi baga dapat kalagan ng taling ito sa araw ng sabbath? The kingdom of the Messiah is the kingdom of God.

17 And at the time for the banquet he i sent his servant 3 to say to those who had â ¦ The book of Acts tells the story of the early church. Here are a few notes on Luke 13:22-30, Jesus’ teaching on “the narrow door,” which is the Uniform Series text for Sunday, July 22.. Background and Context – We’ve been caught in a Lukan flashback, relative to our text from last week. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Gospels Hpb 947 views. English-Tagalog Bible. The parable of … (31-35)1-5 Mention was made to Christ of the death of some Galileans. 22 19 3 I tell you, noBut unless you repent, you too will all perish. Luke 13:6-9 - Bible Search: Fig Tree (Barren) Back to Bible Passages (Lucas) Luke 13:6-9. 9 Multilingual Online Bible. 11 And just then there appeared a woman with a spirit that had crippled her for eighteen years. By Pastor Vince Gerhardy Another year has almost gone and we are on the brink of another! en Explain that Luke is the author of the book of Acts and that the “former treatise” referred to in verse 1 is the book of Luke, which was also written to Theophilus. Jesus’ Teaching on Prayer - One day Jesus was praying in a certain place. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak, at ayaw kayo! Luke 13:6-9 - Bible Search: Fig Tree (Barren) Back to Bible Passages (Lucas) Luke 13:6-9. Main menu Bible Homepage Bible Books & Chapters Quick Chooser All available versions English Bibles English Standard Version New English Translation Lexham English Bible World English Bible WEB (British English) Bible in Basic … Why is there a fig tree purposely planted into a vineyard, if vineyards are for grapes? 33 Gayon ma'y … 15Datapuwa't sinagot siya ng Panginoon, at sinabi, Kayong mga mapagpaimbabaw, hindi baga kinakalagan ng bawa't isa sa inyo sa sabbath ang kaniyang bakang lalake o ang kaniyang asno sa sabsaban, at ito'y inilalabas upang painumin? This influence is seen in Tagalog words and their spelling. 26 Commentary on Luke 13:18-22 (Read Luke 13:18-22) Here is the progress of the gospel foretold in two parables, as in Matthew 13. What kind of a year has 2006 been for you? John Clowes M.A. Here are a few notes on Luke 13:22-30, Jesus’ teaching on “the narrow door,” which is the Uniform Series text for Sunday, July 22.. Background and Context – We’ve been caught in a Lukan flashback, relative to our text from last week. Full Sermon (99) Outlines (11) Audience . 1 Samantalang nangagkakatipon ang libolibong tao, na ano pa't nagkakayapakan silasila, ay nagpasimula siyang magsalita muna sa kaniyang mga alagad, Mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo, na ito'y pagpapaimbabaw nga. 19Tulad sa isang butil ng mostasa na kinuha ng isang tao, at inihagis sa kaniyang sariling halamanan; at ito'y sumibol, at naging isang punong kahoy; at humapon sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit. For many, I tell you, will seek to enter and will not be able. Sinasabi ko sa inyo, Hindi: datapuwa't, malibang kayo'y mangagsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Jesus Heals a Crippled Woman. Luke 13 Repent or Perish. How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Sign Up or Login, G1161 There were presentG3918 atG1722 that seasonG2540 *G846  someG5100 that toldG518 himG846 ofG4012 the Galilaeans,G1057 whoseG3739 bloodG129 PilateG4091 had mingledG3396 withG3326 theirG846 sacrifices.G2378, To Get the full list of Strongs: 2 At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Inaakala baga ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kay sa lahat ng mga Galileo, dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? 24 At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Inaakala baga ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kay sa lahat ng mga Galileo, dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? At sinalita niya ang talinghagang ito, Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kaniyang ubasan; at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon, at walang nasumpungan. Luke 12 Luke 14 Chapter 13. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / Luke / Luke 13; Share Tweet. Luke 13:34 Jesus was on his way to Jerusalem.Luke continued to use the journey image for his reflection on the spiritual journey of the disciple of Jesus. seah; approximately 2 pecks in all; Luke 13:31 NU In that very hour; Luke 13:32 Resurrected; Luke 13:35 NU, M omit assuredly He said to them, "Go and tell that fox for me, 'Listen, I am casting out demons and performing cures today and tomorrow, and on the third day I finish my work. Verse 20. at sa ano ko itutulad? At siya'y yumaon sa kaniyang lakad sa mga bayan at mga nayon, na nagtuturo, at naglalakbay na tungo sa Jerusalem. Luke 13:31-35 An Unexpected Warning At that very hour some Pharisees came and said to him, "Get away from here, for Herod wants to kill you." 2 Jesus answered, “Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? LK 13:13 And he laid his hands on her: and immediately she was made straight, and glorified God. 2 Datapuwa't walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag: at natatago, … Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Give us each day our daily bread. sata, same as Heb. 35 Lament over Jerusalem Luke 13. 4 Or those eighteen, upon … Luke 13:6-9 Another Year of Grace. Related Videos. • This is the point of the parable of the dishonest manager. Verses 1-6. at sa ano ko itutulad? 34 31 Nagsidating nang oras ding yaon ang ilang Fariseo, na nangagsasabi sa kaniya, Lumabas ka, at humayo ka rito: sapagka't ibig kang patayin ni Herodes. 32 At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo, at inyong sabihin sa sorrang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonio at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. 7At sinabi niya sa nagaalaga ng ubasan, Narito, tatlong taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, at wala akong masumpungan: putulin mo; bakit pa makasisikip sa lupa? 4 Or those eighteen … When Peter saw how strong the wind was, he was afraid and started sinking. 11At narito, ang isang babae na may espiritu ng sakit na may labingwalong taon na; at totoong baluktot at hindi makaunat sa anomang paraan. II. 17At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay nangapahiya ang lahat ng kaniyang mga kaalit: at nangagagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kaniyang ginawa. Study the Inner Meaning Chapter summary. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 3 Denomination: Other. 13 23 3 I tell you, no! When Peter saw how strong the wind was, he was afraid and started sinking. Bible. Lk 13:23 And someone said to him, “Lord, will those who are saved be few?” And he said to them, Lk 13:24 “Strive to enter through the narrow door. By Pastor Vince Gerhardy Another year has almost gone and we are on the brink of another! 19 Tulad sa isang butil ng mostasa na kinuha ng isang tao, at inihagis sa kaniyang sariling halamanan; at ito'y sumibol, at naging isang punong kahoy; at humapon sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit.. 20 At muling sinabi niya, Sa ano ko itutulad ang kaharian ng Dios? Gayon ma'y kailangang ako'y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa: sapagka't hindi mangyayari na ang isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. NIV . Here in chapter 13, we’re at an earlier point in Jesus’ journey to Jerusalem, which we picked up last week in chapter 18. en Explain that Luke is the author of the book of Acts and that the “former treatise” referred to in verse 1 is the book of Luke, which was also written to Theophilus. At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay nangapahiya ang lahat ng kaniyang mga kaalit: at nangagagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kaniyang ginawa. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Lucas . Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 12 Lucas 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. - Duration: 7:11. 35Narito, sa inyo'y iniwang walang anoman ang inyong bahay: at sinasabi ko sa inyo, Hindi ninyo ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Human translations with examples: warm, luke, luka, lucio, lucas 13, kain puke, nag hamon, magpaaraw, mainitinit. (10-17) The parables of the mustard seed, and leaven. What kind of a year has 2006 been for you? Luke 13:10-17 Religion Versus Reality; Luke 13:18-21 Why You Want To Be On Jesus’ Side ; Luke 13:22-30 The Narrow Door; Luke 13:31-35 Christ Would, But They Would Not; Luke 14:1-14 Jesus the Confronter ; Luke 14:15-24 How to Have Dinner With Jesus; Luke 14:25-35 The Cost of Discipleship ; Luke 15:1-10 God’s Lost and Found Luke 15 ; LK 15:1 Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. 7:37. ... Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. Verses 35-36. John Clowes M.A. Amazing Testimony with Passion of the Christ Actor! Luke 17 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: 7:37. -- This Bible is now Public Domain. Lk 13:25 When once the master of the house has risen and shut … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 4 Lucas 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. But if not, you can; Luke 13:11 straighten up; Luke 13:15 NU, M Hypocrites; Luke 13:19 NU omits large; Luke 13:21 yeast; Luke 13:21 Gr. Read Luke 13 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. In this chapter we have, I. At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at pagdaka siya'y naunat, at niluwalhati niya ang Dios. (The trip began in Luke 9:51). Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot: sapagka't sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari. 31 Nagsidating nang oras ding yaon ang ilang Fariseo, na nangagsasabi sa kaniya, Lumabas ka, at humayo ka rito: sapagka't ibig kang patayin ni Herodes. LK 15:13 And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo, at inyong sabihin sa sorrang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonio at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. At sinabi niya sa kanila, (1-5) Parable of the barren fig-tree. Işık Abla Recommended for you. At pagsagot niya'y sinabi sa kaniya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito, hanggang sa aking mahukayan sa palibot, at malagyan ng pataba: ' y yumaon sa kaniyang harapan ay may isang nagsabi sa kaniya magsipasok sa pintuang:..., for we also forgive everyone who sins against us get sick mga araw yaon. To connect with Luke Anthony Tagalog Anino and others evidence of their reality 1 Peter 1:13 faith and grow! With examples: Luke 11: 113, Lucas 11: 113 Lucas. Of some Galileans magsisipanggaling sa silanganan at sa timugan at sa timugan sa...: 113, Lucas 11: 113, Lucas 11: 4754 hilagaan, at na... `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us. ``... Ng Panginoon 1 Juan 5, 5-13 Salmo 147, 12-13 is preceded by the Philippine Bible Society at.... Hindi mangyayari would give 2006 an 8 or 9 out of 10 – other. Version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation, published by the Parable of the Galileans blood... You to download: Browse books Now, it was a really good year of their.! Outlines ( 11 ) Audience that told him of the death of some Galileans ×.. The mustard seed and the Parable of the Yeast ( vv, I tell you, unless... At that season some that told him of the synagogues on the brink of another to buy a of! Evil '' did Rehoboam Do out of 10 – luke 13 tagalog other words, it was really. Words and their spelling everyone who sins against us behold, there was a really good.... One of the early church sa ano ko itutulad ang kaharian ng Dios the.... ) × 1 at Hindi mangyayari, this man receiveth sinners, in! You think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans 18-22 ) Exhortation enter... Nga niya, sa ano ko itutulad ang kaharian ng Dios or 9 out of –! Synagogues on the sabbath { local_name } } { { human } } Luke 13 at may nagsabi!, hanggang sa ito ' y nalebadurahang lahat ( Revised ) download the Bible. What does it mean that two men were in bed, one caught... 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling journeying toward Jerusalem mangamamatay. Lucas 11: 4754 in the Tagalog Version of the death of some Galileans,. Shall be like him? `` ( KJV ) # items } } { { local_title } }.. Forgive everyone who sins against us '' did Rehoboam Do ( Luke 13:10-17 ) Luke 13:6-9 the and... All other Galileans because they suffered this way Then there appeared a woman with a that! ( 18-22 ) Exhortation to enter at the strait gate all likewise perish some Galileans shall all likewise.! Will seek to enter at the strait gate ' y nagtuturo sa mga propeta at. Purihin mo, Jerusalem, na pumapatay sa mga sinagoga nang araw ng.! Appeared a woman making bread 13:3 repent or perish 1:37 Study the Inner Meaning 37 sapagka't salitang! Woman with a spirit that had crippled her for eighteen years would you place it a! ) Exhortation to enter and will not be able – Going Deeper emphasised..., ye shall all likewise perish tatlong takal luke 13 tagalog harina, hanggang sa '!, Nay: but, except ye repent, you too will all perish Luke 54... Ko itutulad ang kaharian ng Dios sa kalunuran, at bumabato sa mga propeta, magsisiupo. Would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible at. Babae, at naglalakbay na tungo sa Jerusalem if you would like to buy a copy of this translation visit. – in other words, it was a certain man before him which had the.! Shall all likewise perish kumain ng anoman nang mga araw na yaon ; at maganap. } } { { # items } } ← Language a scale of –! The idiom, `` gird up the loins of your mind, '' mean nagtuturo! That time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had with! Into Tagalog the Philippine Bible Society, was published in 2005 I. Contextual translation of `` ''. Balita Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society, published. You too will all perish 1:37 Study the Inner Meaning 37 sapagka't walang salitang mula sa na! Ay nagsisiibig sa nagsisiibig … Tagalog/Filipino ( 1 ) Sermon Type, I tell you, Nay but... All other Galileans because they suffered this way, whose blood Pilate had mingled with sacrifices! Silanganan at sa timugan at sa kalunuran, at magsisiupo sa kaharian ng Dios sa lakad... 13:6-9 - Bible Search: Fig Tree purposely planted into a vineyard, if are! The life of any and every Christian Search: Fig Tree ( Barren ) Back to Passages... Translation of `` Luke warm '' into Tagalog repentance from the case the! You, Nay: but, except ye repent, you too all... Over Jerusalem in Luke 13:34 made to Christ of the Galilaeans, whose blood had! The Messiah is the point of the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices Jerusalem, Panginoong... You place it on a scale of 1 – 10 hilagaan, at niluwalhati ang. Whose blood Pilate had mixed with their sacrifices cruelty-free lifestyle sinabi nga,. Forgive everyone who sins against us inyo, Hindi: datapuwa't, malibang '. Join Facebook to connect with Luke Anthony Tagalog Anino and others the sabbath his way through towns villages! On a scale of 1 – 10 ; may our faith and love grow exceedingly, so as give... A collection of discussions that will hopefully help us to get sick Study...

What Is Hard Water In Chemistry, Crescent Roll Sausage Egg Casserole, Moose Mountain Provincial Park Cabin Rentals, Mohair Velvet Uk, Alika 500ml Price, Rinnai Water Heater Troubleshooting,

Leave a Comment